• GROOT ASSORTIMENT!
 • PERSOONLIJKE SERVICE EN ADVIES
 • VÓÓR 15:00 UUR BESTELD = MEESTAL DEZELFDE DAG VERZONDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

LET OP  betreffende  afwijkende  verzendingen:

 • De verzendkosten zijn standaard Euro 7,95 excl. btw voor 1 pakket (met een maximale afmeting van 120 x 60 x 50 cm.) tot maximaal 20 kg., binnen Nederland, mits anders aangegeven. 
  Indien het bestelde meer is dan 1 pakket zullen de extra verzendkosten apart aan u worden doorgegeven.
 • Bij het verzenden van breekbare artikelen kunnen wij geen garantie geven op ontstane breuk tijdens transport. Het verzenden van deze artikelen geschiedt geheel op risico van Koper.
 • Bij lengtevracht, vitrines, glaswerk en spiegels berekenen wij een extra toeslag op de vrachtkosten. Hiervan ontvangt u van ons een afzonderlijk bericht.
 • Afgeprijsde en OP=OP artikelen kunnen niet retour gezonden of geruild worden.
 • Artikelen welke speciaal voor u besteld worden omdat deze niet tot ons standaard assortiment behoren of welke een langere levertijd hebben kunnen, na het moment van bestellen, niet worden geannuleerd, geretourneerd of geruild.  
 • Verzendkosten buiten Nederland zijn op aanvraag.

 

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden.
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen EPS/Shop-Direct Veenendaal hierna te noemen Verkoper, en Koper.
  2. De voorwaarden worden geacht door Koper te worden/zijn aanvaard, tenzij in aanbieding of op factuur blijkt, dat daarvan met wederzijds goedvinden is afgeweken. Alsdan worden/zijn zowel de algemene als de daarvan afwijkende voorwaarden onderwerp van de aanvaarding.

 2. Totstandkoming van aanbieding en overeenkomst.
  1. Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij daarin anders is bepaald.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Verkoper dit schriftelijk aan Koper bekend maken.
  3. Aanvaardt Koper vervolgens een afwijkende aanbieding, dan worden de algemene voorwaarden eveneens geacht te zijn aanvaard.
  4. Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.
  5. Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse wijzigingen. In een van beide gevallen is zowel Verkoper als Koper het recht voorbehouden de bestelling kosteloos te annuleren.

 3. Annulering van of wijziging in een tot stand gekomen overeenkomst.
  1. Feitelijkheden die aan de zijde van de Verkoper leiden tot overmacht, tot gevolg hebben dat Verkoper niet geheel overeenkomstig zijn aanbieding kan leveren, geven Verkoper het recht een overeenkomst te ontbinden dan wel daarin de noodzakelijk geworden wijzigingen aan te brengen. Verkoper meldt deze omstandigheden schriftelijk aan Koper.
  2. Als Koper op grond van bedoelde feitelijkheden een overeenkomst wenst te ontbinden of daarin verandering wil aanbrengen, komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, en/of is Koper aan Verkoper verschuldigd 10% van de netto factuurwaarde wegens schade door winstderving.
  3. Hoe ook de omstandigheden zullen zijn ontstaan, Koper kan daaraan geen recht tot enige schadevergoeding ontlenen.

 4. Levertijd.
  1. De Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  2. Wijzigt Koper na bestelling een order, dan houdt Verkoper zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen levertijd, maar is daaraan niet meer gebonden.

 5. Plaats van levering; levering van bestelde goederen; in bewaarneming van gekochte goederen.
  1. Levering geschiedt af magazijn van Verkoper te Veenendaal aan het bestel- of ander opgegeven adres van Koper of via balie verkoop. Al dan niet franco, zoals blijkt in aanbieding of op factuur.
  2. Goederen reizen voor risico van Koper. Zijn eventuele aanspraak op een Vervoerder is niet overdraagbaar aan Verkoper.
  3. Voor medewerkers van Koper of voor derden die namens hem bestelde goederen mogen afhalen en/of aan de balie goederen mogen kopen en meenemen, kan Koper een permanente volmacht deponeren bij Verkoper.
   1. Koper dient zo’n volmacht schriftelijk in te trekken, zodra de gevolmachtigde niet meer tot genoemde handelingen gerechtigd is. Als Koper dat nalaat en er worden door diegene(n) nog goederen gekocht en meegenomen, dan zijn deze voor rekening van Koper
  4. Indien namens Koper goederen aan de balie worden gekocht zonder overlegging van een bestelbon maar Verkoper ziet geen reden om levering te weigeren, dan zal Verkoper de verlangde goederen niettemin leveren, voor rekening en risico van Koper namens wie wordt gekocht.
  5. Op verzoek van Koper neemt en houdt Verkoper door hem gekochte goederen in bewaring, echter voor risico van Koper. Toezending van de factuur geldt als bewijs van levering en opslag. De factuur dient normaal te worden voldaan, ook al maakt Koper nog geen gebruik van die goederen.

 6. Garantie, reparaties.
  1. De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van Koper.
  2. Aanspraak op garantie vervalt als goederen niet overeenkomstig de gebruiks- en bedieningsvoorschriften blijken te zijn gebruikt en/of bediend.
  3. Die aanspraak vervalt ook als Koper reparaties laat verrichten of veranderingen laat aanbrengen anders dan door Verkoper.
  4. Voor schade of enig ander nadeel, ontstaan volgens art 6.2 en 6.3 aanvaardt Verkoper geen aansprakelijkheid.
  5. Verkoper behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren.

 7. Eigendomsvoorbehoud, cessie.
  1. Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de uit een overeenkomst voortvloeiende vordering heeft voldaan, kosten voor nakoming buiten en in rechte daaronder begrepen.
  2. Ook goederen die zich inmiddels op grond van garantie of anderszins ter reparatie bij Verkoper bevinden, vallen onder de werking van art. 7.1.
  3. Onder dit voorbehoud geleverde goederen kan Koper voor normale bedrijfsdoeleinden gebruiken dan wel aan derden doorleveren. Voor goederen die op het moment van doorlevering nog niet waren betaald, cedeert Koper per dat moment de vordering op zijn afnemer aan Verkoper. Verkoper mag, als hem dat noodzakelijk voorkomt, de vordering rechtstreeks bij die afnemer opeisen.
  4. In geval van beslaglegging op die of op een deel van die goederen, van onder curatelestelling van, van surseance van betaling voor, van faillissement van zijn bedrijf en/of Koper persoonlijk, verkoop of liquidatie van het bedrijf door Koper, zal Verkoper bevoegd zijn nog af te leveren goederen onder zich te houden tot algehele voldoening van zijn vordering(en) door of namens Koper. Alsook de overeenkomst voor die goederen te ontbinden, door schriftelijke mededeling aan Koper.
  5. Ontstaat een toestand als genoemd in art. 7.4, dan machtigt Koper Verkoper reeds nu voor alsdan om, zonder dat daarvoor enig rechterlijk bevel vereist zal zijn, die goederen bij hem of daar waar zij zich bevinden, weg te halen. Koper zal Verkoper ongehinderd toegang (doen) verlenen.
  6. Het is Koper verboden een pand- of enig ander recht op bedoelde goederen of vordering te vestigen.

 8. Reclames.
  1. Koper dient bij aflevering de verpakking van de geleverde goederen direct op beschadigingen te controleren;
  2. de goederen zelf kort na aflevering te controleren op de juistheid daarvan, de goede werking daaronder begrepen;
  3. bij aanvaarding van een beschadigde verpakking aanvaardt Koper ook de daarin verpakte goederen.
  4. Te weinig, te veel of niet bestelde ontvangen goederen en zichtbare gebreken dient Koper binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Verkoper te melden, onder bijvoeging van de paklijst.
  5. Verborgen gebreken dienen na schriftelijk te worden gemeld zodra zij zijn geconstateerd. Reclames, die na 30 dagen na de datum van aflevering worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Tenzij die termijn te kort blijkt te zijn geweest om gebreken te kunnen constateren.
  6. Verkoper aanvaardt alleen retourzendingen in de originele, ongeopende verpakking. Deze dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen, na schriftelijke kennisgeving, bij Verkoper retour te zijn. De kosten van de retourzendingen zijn voor Koper. De reeds berekende verzendkosten worden nimmer gecrediteerd. Verkoper stort het creditbedrag zo spoedig mogelijk terug op het door Koper opgegeven IBAN nummer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.

   Artikelen met een specifieke levertijd worden apart voor u besteld en kunnen derhalve niet worden geretourneerd of geruild.

 9. Prijsverhogingen, rechten, heffingen.
  1. Verkoper behoudt zich het recht voor prijsverhogingen, rechten en heffingen door te berekenen, die na acceptatie van een order van Koper aan Verkoper worden opgelegd. Koper kan alleen dan een order annuleren als de verhoging 10% of meer van de netto factuurwaarde van de bestelde goederen bedraagt.
 10. Betaling.
  1. Betaling dient te geschieden door middel van iDeal, vooruitbetaling per bankoverschrijving of, in geval van afhaling te Veenendaal, a contant of per PIN.
   Indien betaling per factuur is overeengekomen geldt: Indien niet anders is vermeld in aanbieding of op factuur, is de betalingstermijn binnen 8 dagen, na de datum van ontvangst van de factuur.
  2. Bij te late betaling is Koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, met een minimum van 1% per maand of gedeelte daarvan.
  3. Betalingen worden geacht te zijn gedaan op de oudste openstaande factuur, ook al vermeldt Koper (een) ander(e) factuurnummer(s). Indien verschuldigde rente en/of kosten niet tegelijk mede zijn betaald, wordt/worden deze, alsmede de omzetbelasting, eerst in mindering gebracht. Verkoper bericht Koper schriftelijk welk gedeelte van het factuurbedrag aldus onbetaald is gebleven. Een onbetaald gebleven bedrag blijft rentedragend, zoals omschreven in art. 10.2.
  4. Koper kan een betaling niet opschorten of weigeren omdat Verkoper garantieverplichtingen ten aanzien van de niet betaalde goederen nog niet of nog niet geheel is nagekomen.
  5. Schuldvergelijking: Verkoper is bevoegd vorderingen die Koper op Verkoper heeft te verrekenen met zijn vorderingen op Koper, ook al zijn deze nog niet opeisbaar volgens art.

 11. Incasso en kosten.
  1. Blijft Koper ondanks herhaalde aanmaning in gebreke, dan zal Verkoper zijn vordering(en) op Koper doen incasseren, zo nodig langs gerechtelijke weg. De gebruikelijke tarieven zijn daarbij van toepassing. Koper kan deze bij Verkoper opvragen.
  2. Alle aan incasso verbonden kosten, zowel buiten als in rechte komen voor rekening van Koper.

 12. Aansprakelijkheid.
  1. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij opzet of grove schuld van medewerkers van Verkoper aantoonbaar is. In dat geval dient Koper tevens zijn geleden schade, zo nodig door expertise, schriftelijk aan te tonen. De wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

 13. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter.
  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. Bevoegd tot kennisneming van een geschil is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. In geschillen van zodanig belang, de Kantonrechter onder wie de woonplaats van Verkoper op Koper ressorteert, naar keuze van de meest gerede partij.
  3. Koper dient binnen een maand na de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving waarin Verkoper zich op art. 13.2 beroept, te verklaren door welke volgens de wet bevoegde echter bij een geschil wil doen beslechten. Laat Koper dit na, dan is genoemde keuze aan Verkoper.

 14. Overige bepalingen.
  1. In gevallen waarin de voorwaarden niet zouden voorzien beslist de Directie van Verkoper, naar redelijkheid en billijkheid.